Priėmimas į Klaipėdos suaugusiųjų gimnaziją 2018–2019 m. m.

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-326 patvirtinta nauja Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo redakcija (toliau – Aprašas). Aprašu patikslinti asmenų priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijai ir sąlygos, priėmimo dokumentų pateikimo, priėmimo vykdymo ir informacijos viešinimo nuostatos.  

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. AD1-3160, prašymai mokytis 2018–2019 mokslo metais mokyklose priimami:

  • į 1 klases ir I gimnazines klases – nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val.;
  • į 2–10 klases ir II–IV gimnazines klases – nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val.

Prašymai mokykloms teikiami asmeniškai ar registruotu laišku. Asmeniškai teikiami prašymai įregistruojami pateikimo metu. Registruotu laišku pateikti prašymai mokyklose įregistruojami per vieną darbo dieną. Informuojame, kad šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai teikiamas Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas, kuriuo bus nustatoma galimybė prašymus registruotais laiškais mokykloms siųsti anksčiau nei nustatyta pirmoji prašymų priėmimo diena. Taip pat Apraše bus nustatoma, kad pirmąją prašymų priėmimo dieną pirmiausia bus įregistruojami registruotais laiškais atsiųsti prašymai.  Rekomenduojame pasinaudoti šia galimybe.

  1. Pagrindinis ir svarbiausias priėmimas 2018-2019 mokslo metams bus vykdomas 2018 m. birželio 10–25 d. (nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai). Pasibaigus pagrindiniam priėmimui vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas. 
  2. Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys priimami į priskirtas mokyklas bendra Aprašo tvarka, pirmenybę teikiant asmenims, gyvenantiems savivaldybėse, su kuriomis pasirašytos sutartys dėl asmenų priėmimo. 
  3. Aktualiems, Apraše nenumatytiems, asmenų priėmimo į mokyklas atvejams nagrinėti bus sudaroma Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, kurią sudarys du Savivaldybės tarybos, trys Savivaldybės administracijos, vienas mokyklų vadovų asociacijos ir vienas asociacijos Vakarų Lietuvos tėvų forumo deleguoti atstovai. Komisija nagrinės asmenų skundus, pareiškimus, susijusius su priėmimu į mokyklas, bei priims sprendimus dėl išimtinio mokinių priėmimo. 

    Asmenys komisijai skirtus rašytinius prašymus ir dokumentus galės pateikti Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, 91502 Klaipėda). Plačiau su Aprašu, mokykloms priskirtomis aptarnavimo teritorijomis galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt/Gyventojams/Švietimas/Aktualūs dokumentai). 

Priėmimas į Klaipėdos suaugusiųjų gimnaziją:

Suaugęs asmuo (nuo 18 m.) gali būti priimamas mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą. Mokytis pagal šias ugdymo programas taip pat gali 16–17 metų dirbantis jaunuolis, nepilnametis, kuriam laikinai atimta ar apribota laisvė, arba negalintis tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo. 

Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos vadovui teikia prašymą. Nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų prašymą teikia turėdami vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

Prašymuose nurodoma:

1. asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys;

2. pageidaujama mokytis klasė ir mokykla (švietimo įstaiga), iš kurios asmuo atvyksta;

3. kiti mokyklų nuožiūra prašomi duomenys (tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktiniai duomenys, patvirtinimai apie pateiktų duomenų teisingumą, sutikimai dėl ugdymo organizavimo ir kt.), nepažeidžiant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų;

4. pateiktų priėmimo dokumentų sąrašas.

Kartu su prašymu pateikiami šie priėmimo dokumentai:

  1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);
  2. specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  3. įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos). Jeigu asmuo nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programos, išsilavinimo pažymėjimas pateikiamas baigus programą. Jeigu asmuo neturi mokymosi pasiekimus liudijančių dokumentų, mokyklos vadovo pavedimu tikrinamos asmens žinios bei kompetencijos ir nustatoma klasės programa, kurią jos atitinka;

Prašymų formos:

Prašymo forma mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą

Prašymo forma mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą

Prašymo forma tęsti mokymąsi III klasėje

Daugiau informacijos apie Aprašą rasite čia. Pakeitimų sprendimas čia.

Dėl prašymų mokytis 2018–2019 m. m. priėmimo pradžios

Klasių skaičius 2018–2019 m. m.


Sprendimas dėl mokinių skaičiaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2017–2018 m. m. nustatymo

Klasių skaičius 2017–2018 m. m.